Általános Szerződési Feltételek

Minden részlet, feketén-fehéren

Szolgáltatásaink általános szerződési feltételei
rögzítik a projektfolyamat teljes menetét,
rögzítik ügyfélcentrikusságunkat és biztosítják,
hogy termékei mindig maximális biztonságban legyenek.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Általános Szerződési Feltételek

1.1. Az ÁSZF rendszere

1.1.1. Álló és 360 fokban körbe forgatott termékfotók készítésére, reklámfilmek
tervezésére, gyártására (szinopszis, story board, stúdió és külső helyszínes forgatási
munkálatok, editálás, hang és vizuális effektezés, 3D animálás, stb., vizuális grafikai
szerkesztési feladatok, csomagolástervezés, márkaépítés, nyomdai előkészítés, gyártás és
gyártatás, valamint egyéb marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtására irányuló
dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel, a
Megrendelő megrendelésével, valamint a Szolgáltató által közölt és nyilvánosságra hozott
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzattal együtt értelmezendő. Jelen ÁSZF-ben foglalt
rendelkezések – a szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában – az egymás között
létrejött egyedi szerződésben foglalt kontraktusokkal együtt érvényesek azzal, hogy az
ÁSZF megfelelő rendelkezései minden egyéb jogcselekmény nélkül az egyedi szerződések
részévé válnak.

1.1.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
alapján általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az
alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése
nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Az általános szerződési feltétel a felek közötti egyedi szerződés részévé válik, ugyanis az
általános szerződési feltételek alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát
a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen
eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a
felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános
szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

1.2. Az ÁSZF hatálya

1.2.1. Jelen ÁSZF Álló és 360 fokban körbe forgatott termékfotók készítésére,
reklámfilmek tervezésére, gyártására (szinopszis, story board, stúdió és külső helyszínes
forgatási munkálatok, editálás, hang és vizuális effektezés, 3D animálás, stb., vizuális
grafikai szerkesztési feladatok, csomagolástervezés, márkaépítés, nyomdai előkészítés,
gyártás és gyártatás, valamint egyéb marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtására
kötött Szerződésekre terjed ki. Jelen ÁSZF időbeli és területi korlátozás nélkül,
határozatlan ideig érvényes.

2. Szolgáltató adatai

2.1.1. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatások nyújtására kötött Szerződésekben
meghatározott vállalkozási tevékenységet, illetve szolgáltatást Fleisz Endre egyéni
vállalkozó nyújtja, akinek adatai a következők:
 Név: Fleisz Endre e. v. Dizajnunio
 Székhely: 6725 Szeged, Móra u. 61/A
 Levelezési cím: 6725 Szeged, Móra u. 61/A
 Telefonszám: +36 20 31 34 35 2
 E-mail cím: info@forgotermekfoto.hu
 Web: forgotermekfoto.hu / dizajnunio.hu / interfilm.hu / videopromotion.hu
 Adószám: 68516323-1-26
 Nyilvántartási szám: 51858928
 Statisztikai számjel: 68516323-7311-231-06
 Bankszámla száma: 11600006-00000000-80482309

3 | Oldal

3. Megrendelés folyamata

3.1 A megrendelés leadását a Megrendelő kezdeményezi a jelen ÁSZF-
ben megjelölt iránymutatások szerint. A megrendelés, illetve a szolgáltatás
tárgyának megadása a Megrendelő kötelezettsége, amennyiben bármelyik fent
megjelölt szolgáltatást megrendeli.
A megrendelő részéről az adott szolgáltatás megrendelésekor – annak
érdekében, hogy a Szolgáltató a jogügylet rá eső részét szerződésszerűen
teljesíteni tudja – az alábbi adatok megadása szükséges:

1. a megrendelt termék, szolgáltatás pontos számlázási megnevezésére

2. harmadik fél esetén a számla befogadójának mindennemű céges
adatára

3. a szállítási címe

4. felelős személy neve

A megrendelésről a Szolgáltató köteles előzetes árajánlattal informálni a
megrendelőt, amely az alábbiakat tartalmazza:
a.) ajánlat kalkulációs száma
b.) termék, szolgáltatás(ok) megnevezései
c.) termék, szolgáltatás jellemzői
d.) kép fájlok átadási módja, kép méret meghatározásai
e.) körbe fotózás esetén a termékek méret, súly és fotózási igény jellemzői
f.) egyéb technológiai igények (álló képek, képsorozatok, mozgóképes jellemzők,
stb.)
i.) egyedi megbízások esetén – ha szükséges – a speciális segédeszközök
megnevezése
j.) megrendelt termékek mennyiségi és minőségi meghatározásai (darab szám,

4 | Oldal

képek mérete
felbontási igényei, stb. )
k.) nettó, ill. bruttó árak meghatározása
l.) a termék után fizetendő egyéb díjak felsorolása (szállítási költség, termékdíj
információk
megadása stb.)
m.) a kiadott árajánlat érvényessége (nap vagy munkanap meghatározásával) – a
kalkuláció kiadásának időpontja feltüntetésével.
Minden egyéb, az általános ajánlati paraméterektől eltérő megrendelésnél a
Megrendelő komplett gyártási, nyomdatechnikai, vagy egyéb, a teljesítéshez
nélkülöz-hetetlen specifikációt köteles megadni a Szolgáltató részére.

3.2. A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató visszaigazolást küld
a Megrendelő részére.
A megrendelés befogadásának visszaigazolása tartalmazza, a megrendelés
alapját képező árajánlatot, és a megbízás tárgyát. Amennyiben az elküldött
termékek fotózása nem kivitelezhető a korábban készült ajánlat alapján, akkor a
termék jellemzők paramétereinek megismerése alapján új ajánlat készül, és a
megrendelés befogadása ezek után kerül visszaigazolásra. Amennyiben a jelen
ÁSZF 1.1. pontjában megjelölt más szolgáltatást rendel meg ugyancsak a fentiek
szerint járnak el a felek.
Amennyiben az adott szolgáltatás az ajánlat érvényességi idején túl kerül
megrendelésre, úgy a Szolgáltató a szerződésmódosítás, valamint az elállás jogát
fenntartja.
Kapacitás-lekötés és/vagy visszatérő/periodikus megrendelések esetén a
Megrendelőt terhelő termék átadás rendjét, határidejét, valamint a Szolgáltatót
terhelő határidőket a felek a mindenkor aktuális teljesítési ütemtervben rögzítik,
melyet a felek az előkészítési munkálatok megkezdése előtt egyeztetnek, írásba
foglalnak és aláírásukkal ellátnak. A fentieket a felek egyedileg, külön íven
szövegezett szerződésben kötelesek meghatározni.
Az éves szerződéses együttműködések jelen ÁSZF-től eltérő, ebben nem
szereplő árakat és szolgáltatási módokat tartalmazhatnak, amelyek mindig egyedi

5 | Oldal

egyeztetés alapján köttetnek.
A kapcsolattartásért és a teljesítések igazolásáért a Megrendelő köteles felelős
személyt megjelölni.
A kapcsolattartásért és a teljesítések igazolásáért a Szolgáltató felelős személye
az árajánlatot kiadó gyártás-előkészítő vagy ügyfél-kapcsolattartó és a gyártás
vezetője.

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

a. Álló és/vagy 360 fokban körbe forgatott termékfotók készítése

i. A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatások:

a.) Álló fényképezés stúdióvilágítással, fénybokszokban vagy egyedi hátterek előtt,
speciális fénytechnikával, nagy méret és súly intervallumban.

A forgatott termékfotózás automatizált forgató asztalon, 360 fokban körbe forgatva valósul
meg nagy méret és súly intervallumban, az előzetes egyeztetések alapján.

b.) A körbe forgatható képsorozatok száma lehet 8, 16, 36, 72 képsorozatból álló. A
termékek körbe forgatható állományait a webshopokban működő programok jelenítik meg
összefűzéssel. A termék megtekinthető egérrel előre-hátra mozgathatva, rákattintással
kinagyított képet kapunk. Az alkalmazott szoftvertől függően változhat a megtekintések
köre.  Az automatizált körbe forgó képállományok GIF vagy mp4 fájlformátumok
lehetnek. (A működésről bővebben a weboldalon, illetve a web áruház szolgáltatók
felületein ismerhetők meg további információk)

c.) A megrendelő által megjelölt termékek vonatkozásában a Forgató asztalon körbe
forgatott megoldással videó fájl formátumban is létrehozható a terméket bemutató digitális
állomány.

d.) Ilyen irányú megrendelői igény szerint a termékfotó elkészíthető Élő modellen, álló

6 | Oldal

képes vagy videó formátumban is.

e.) A fotók bármely fájl- (Jpg, Png, Tif, Rar, mp4) és videó- fájlformátumokban
elkészíthetőek a megrendelő igényének megfelelően.

f.) A fotózandó termék természetétől függően esetleg Gif fájl is készíthető, mely állandó,
egy irányba forgó látványt nyújt)

b. Fotók tárolása tárhelyen (tárhelyszolgáltatás)

i. A Megrendelőnek lehetősége van az elkészült fotók vonatkozásában
tárhelyszolgáltatást igénybe venni, melyhez a szolgáltató biztosítja a
működési feltételeket. A tárhely-szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató
vállal kötelezettséget arra, hogy a megrendelő részére készített álló
vagy forgótermékfotók vonatkozásában, a Szolgáltató tulajdonát
képező tárhelyen a megrendelő részére hozzáférést biztosít.
ii. A megrendelő igénye esetén a szolgáltató vállalja, hogy
külön árajánlat, illetve egyedi megállapodás alapján a termékekkel
kapcsolatos készült fotókat az általa üzemeltetett tárhelyen az
elfogadott árajánlatban, illetve az ilyen irányú megállapodásban
meghatározott ideig tárolja. A fenti szolgáltatás díjköteles, melyet a
jele ÁSZF díjszabás elnevezésű pontja tartalmaz. A tárhely-
szolgáltatás során Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által
közösen megbeszélt és előzetesen meghatározott feltételek alapján
tárolja a fotó-sorozatokat, melyeket a Megrendelő számára az
ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesítése esetén a jelszó megadásával
hozzá-férhetővé tesz.

iii. A tárhely-szolgáltatás függ az elkészült fotóktól, azonban
annak mindenkori ellenértéke, valamint az egyedileg nyújtható
kedvezmények köre minden esetben a Megrendelő igényeihez
igazodóan a Szolgáltató által küldött Ajánlatban szerepel.

7 | Oldal
c. Filmreklám reklámfilmek tervezésére, gyártására (szinopszis, story board,
stúdió és külső helyszínes forgatási munkálatok, editálás, hang és vizuális
effektezés, 3D animálás, stb., vizuális grafikai szerkesztési feladatok,
csomagolástervezés, márkaépítés, nyomdai előkészítés, gyártás és
gyártatás, valamint egyéb marketingkommunikációs szolgáltatások
végzésére

i. A fenti szolgáltatások megrendelése esetén a felek a 3.2. pontban
megjelöltek szerint járnak el azzal, hogy a tevékenység jellegéből
eredően a felek egyedi szerződést kötnek.

ii. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti tevékenységekből
eredően a Megrendelő általi felhasználás vonatkozásában a
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, annak kapcsán
helytállási kötelezettség nem terheli.

5. Termékek fogadása, megőrzése, felelősségbiztosítás,
vagyonbiztosítás, termékek visszaküldése

a. A szolgáltató a fényképezésre megküldött termékek megőrzésére, állag-
megóvására felelősséget vállal, amelyre felelősség- és vagyonbiztosítással
rendelkezik.

b. A termékeket a szolgáltatás elvégzését követően a Szolgáltató visszaküldi a
megrendelőnek. A visszaküldést csomagküldő szolgálattal végezteti. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatos
összes költség az ő terhét képezi.

c. Amennyiben felek egyedi szerződést kötnek a jelen ÁSZF-ben megjelölt
szolgáltatások vonatkozásában, úgy abban az esetben, ha a jelen ÁSZF
rendelkezései, és az egyedi szerződés rendelkezései egymással ellentétesek,

8 | Oldal
vagy az egyedi szerződés olyan rendelkezést tartalmaz, amely az ÁSZF-ben
nincs meghatározásra az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

6. Elkészült fényképek, képsorozatok, illetve videók megtekintése,
elfogadása

6.1. Az elkészült fényképeket a Szolgáltató a saját, erre a célra létrehozott online
felületén, belépési jelszóval hozzáférhetővé teszi a megrendelő részére, amelyről
a szolgáltató e-mail-ben tájékoztatja Megrendelőt. A megrendelő az
online felületen megtekintett fényképeket, képsorozatokat, illetve videó
állományokat szemrevételezheti, véleményezheti, és az elfogadást is ezen a
Szolgáltató által üzemeltett online felületen jelzi vissza. A megrendelő elfogadása
alapján a szolgáltató díjbekérő számlát állít ki, melynek megfizetését követően a
megrendelt szolgáltatások a Megrendelő számára hozzáférhetővé válnak.

6.2. A megrendelő kérése esetén – külön díjazás ellenében – a szolgáltató
adathordozón is rendelkezésre bocsájtja az elkészült képállományokat.
6.3. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elkészített
képsorozatokat a feltöltéstől számított legfeljebb 30 napig tárolja, majd ezt
követően a megrendelő elfogadó nyilatkozatának hiányában törlésre kerül.

7. Fizetési feltétetlek

7.1. A számlát a Szolgáltató által az árajánlatban megjelölt fizetési feltételekkel kell
teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. A felek egyedi megállapodása alapján, illetve a
megrendelő választása szerint átutalásos, illetve készpénzfizetési számlák kerülnek
kibocsátásra. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Szolgáltató
folyószámláján megjelenik. A számlát a feltüntetett fizetési határidőn belül kell
kiegyenlíteni.

7.2. A számla lejáratáig nem rendezett számla után az új Ptk. 6: 155 § (1) bekezdés szerinti

9 | Oldal
késedelmi kamatot számol fel a Szolgáltató, ezen felül a 10. munkanapot meghaladó
fizetési késedelem esetén, a Szolgáltató valamennyi nyitott követelése esedékessé válik. A
Szolgáltató a késedelmi kamatról, annak pontos keletkezéséről minden hónapban írásos
tájékoztatót küld a Megrendelő részére. Ezen értesítő és a Ptk. ide vonatkozó jogszabályok
alapján a Megrendelő köteles a késedelmi kamatot megfizetni, mely a törvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelő összeg. A Szolgáltató jogosult a 10. nap eltelte után, a
szolgáltatói díjakon túlmenően a Szolgáltató érdekkörében felmerült összes költség és
kintlévőség behajtásával kapcsolatos összegeket, és a Ptk. 6: 155 § (2) bekezdésében
megjelölt költséget is a nem teljesítő Megrendelőre terhelni.
A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a megrendelőt a számla kiegyen-
lítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követően
maximum 8 napon belül, de még a számla lejárata előtt tehető, melynek elbírálását
követően a Szolgáltató a szükséges intézkedést megteszi.

7.3. A fizetési feltételek nemteljesítése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni,
a megrendelő köteles a Szolgáltató összes költségét megfizetni, mely a szerződésből
eredően felmerült.

7.4. A felek egyedi szerződésben, külön megállapodásuk alapján a szolgáltatási díj
vonatkozásában megállapodhatnak részlet és előleg fizetésében, illetve óvadék alkalma-
zásában is.

7.5. A szolgáltatási díjakat a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

8. Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése

a. Szünetelés Megrendelő kezdeményezésére

i. Megrendelő a szolgáltatás szüneteltetését nem kezdeményezheti.

b. Szünetelés egyéb okból

10 | Oldal
i. A Szolgáltatás szünetelésére az alábbi okok miatt kerülhet sor:

• rendszeres karbantartás,
• Vis Maior Esemény bekövetkezése miatt,
• Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így
különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek
védelmében a jogszabályok által előírt módon.

ii. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt
kerül sor a szünetelésre vagy a szünetelés oka mindkét Fél
érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt a Megrendelő a
szünetelés időtartamára vonatkozó Szolgáltatási Díj fizetésére nem
köteles.
iii. A rendszeres karbantartás nem minősül a Szolgáltató
érdekkörébe tartozó ok miatti szünetelésnek (így a vállalt
rendelkezésre állási időt sem csökkenti).

c. Korlátozás

i. Szolgáltató a Szolgáltatások korlátozására, illetve a Szolgáltatások
minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére (ideértve a
hozzáférés teljes megtagadását is) a Megrendelő egyidejűleg e-
mailben vagy telefonon történő értesítésével az alábbi esetekben
jogosult:

• a Megrendelő a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy
részére tovább értékesíti, ingyenesen átengedi, vagy a szolgáltatáson olyan
tartalmat tesz közzé, amely nem a szolgáltatás megrendelésekor megadott
megrendelői adatokhoz kapcsolódik, tehát viszonteladást vagy tovább értékesítést
valósít meg, vagy
• a Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi

ii. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a
korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő
munkanap folyamán megszüntesse, ha a Megrendelő a korlátozás

11 | Oldal
okát megszünteti vagy a korlátozás okának megszüntetéséről
Megrendelő hitelt érdemlő módon értesíti a Szolgáltatót, vagy ha a
korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik.

9. A szerződés megszűnése

a. Megszűnés esetei

i. A Szerződés megszűnik:

• bármely Fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján,
• bármely Fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő lejártának napján a jelen
ÁSZF- vagy jogszabályok által meghatározott esetekben,
• bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával,
• a Felek közös megegyezésével,
• ha Megrendelő a Szolgáltató által kiállított, következő periódusra
vonatkozó számláját nem fizeti meg.

b. Rendkívüli felmondás

i. Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a másik Fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb a
Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul.
Bármely Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, ha
végelszámolását határozza el, vagy ha arról értesül, hogy harmadik
személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását
kezdeményezte ellene.
ii. Amennyiben a felmondás indoka a Megrendelő
szerződésszegése, és a Megrendelő a felmondási idő alatt a
szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő
módon írásos nyilatkozatban értesíti és az ilyen értesítés a
felmondási idő végéig Szolgáltatóhoz megérkezik. A
szerződésszegés megszűnéséről az egyedileg megkötött szerződés

12 | Oldal
hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt
haladéktalanul e-mailben értesíteni.
iii. Szolgáltató jogosult a Szerződést 15 napos határidővel
felmondani, ha a Megrendelő az előzetes írásbeli felszólításban
megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi
szerződésszegéseket:

• a Megrendelő a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően is
Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére tovább
értékesíti vagy továbbadja a Szolgáltatásokat, vagy azokat továbbra is a hálózati
szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára
használja,
• a Megrendelő a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
iv. A Szolgáltató hálózatának vagy szervereinek
rendeltetésszerű működését akadályozó vagy veszélyeztető
tevékenységnek minősül különösen, ha

• a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során veszélyezteti a Szolgáltató más
Szolgáltatásainak megfelelő működését, rendeltetésszerű használatát, vagy
• ha Megrendelő az 1. számú Mellékletben foglalt Etikai Alapelveket megsérti vagy
nagy mennyiségű e-mail üzenetet, pl. spamet – az Ektv. 14. §-ában foglaltaknak
nem megfelelő – kéretlen e-mailt küld a Szolgáltatás felhasználásával.

v. Jelen szerződés automatikusan felmondásra kerül 8 napos
határidővel, amennyiben a Megrendelő az esedékes Szolgáltatási
Díjat nem egyenlítette ki a számlán vagy díjbekérő számlán
meghatározott fizetési határidőre.
vi. Ha Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama
meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

c. A felmondás közlése és tartalma

i. Az jogviszonyt bármely fél kizárólag írásban (e-mailben)
megküldött felmondással mondhatja fel, kivéve a rendkívüli

13 | Oldal
felmondást, amikor Szolgáltató az ott megjelölt fizetési határidő
után a Szerződést automatikusan felmondottnak tekinti Megrendelő
által.
ii. A Felmondásának tartalmaznia kell:
• a felmondás valós, világos és okszerű indokát és
• a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási időt, a felmondási idő lejártának
napját

10. Megrendelő kötelezettségei

a. Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele
i. Megrendelő a Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák
kijavítása érdekében köteles Szolgáltató vagy teljesítési segédje
részére segítséget nyújtani, amennyiben erre a szolgáltatás
helyreállításához, javításához vagy ellenőrzéséhez szükség van.

b. Szolgáltató értesítése adatváltozásról

i. Megrendelő a megrendeléskor közölt adatainak, így például a
számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének vagy
elérhetőségének megváltozásáról köteles Szolgáltatót
haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül
írásban (levélben, e-mailben) értesíteni.
ii. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy e
kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Megrendelő
felelősséggel tartozik.

c. A Szolgáltatás tárgyának átengedése

i. Megrendelő az igénybe vett Szolgáltatást másnak át nem engedheti.

d. Teljesítési segéd igénybevétele

14 | Oldal
i. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses
kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként
alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek
teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy jogosult
teljesítési segédrészére a Megrendelő adatait átadni.
ii. A Szolgáltató a teljesítési segéd munkájáért úgy felel, mintha
az adott munkát ő maga végezte volna el.

e. A Szolgáltatások igénybevételének továbbadása és átengedése

i. Megrendelő a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem adhatja
tovább a Szolgáltatásokat még ingyenesen sem, és nem
engedélyezheti annak használatát üzleti alapon (ellenszolgáltatás
fejében) harmadik személy részére.
ii. Megrendelő Szolgáltató felé felelős minden olyan
személyért, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszik, függetlenül attól,
hogy ezt a Megrendelő nem engedélyezte vagy arról nem szerzett
tudomást.

11. Szolgáltató kötelezettségei

11.1 Rendszeres karbantartás

A rendszeres karbantartás miatti szünetelésre (vagy korlátozásra) a Szolgáltató
érdekkörébe tartozó hardver vagy szoftver karbantartása, felújítása, cseréje vagy
átalakítása miatt kerülhet sor, amennyiben szünetelést nem igénylő más gazdaságos
műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról
Szolgáltató a szünetelést legalább 1 munkanappal megelőzően előzetesen e-mailben
értesíti Megrendelőt.

11.2 Adatkezelés

15 | Oldal
A Szolgáltató a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi
előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek
keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő
adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve
alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a
szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és
elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a
Szolgáltató részéről elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot
kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással
ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti
nyilatkozatot tenni a Szolgáltató címére megküldve (info@forgotermekfoto.hu).
A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott adatbázisokat
kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez használhatja, azt üzleti titokként kezeli, és
3. személynek nem adhatja tovább.

12. Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

12.1. Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított
közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat
jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult
szervezeteket, valamint a bíróságot – nem teheti lehetővé.

12.2. A Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által a Szolgáltató
eszközein/hálózatán vagy szerverén átvitt tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal
semmilyen felelősséget. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltató ellen eljárást
kezdeményez a Megrendelő által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy
Megrendelő köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges,

16 | Oldal
úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított
díjakat, büntetéseket. Szolgáltató az Internet működéséből adódó esetleges
információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért
semmilyen felelősséget nem vállal.

12.3. Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő
szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít,
illetve mindent megtesz a Megrendelő adatainak védelme érdekében. Azonban a
szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az
esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget – tekintettel ezen kiegészítő
szolgáltatása ingyenességére – nem vállal, és felhívja Megrendelő figyelmét a szerveren
tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.

12.4. Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha Megrendelő, illetőleg
Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak
megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett
Szolgáltatásokat.

12.5. A Megrendelő személyes adatainak kezelése

Szolgáltató a Megrendelőről minden olyan adatot tárol, melyet a megrendeléskor megad.

Szolgáltató a tárolt személyes adatokat a jogviszony megszűnésétől számított minimum 1
évig, díjtartozás vagy a Szolgáltatás megfelelő teljesítésére vonatkozó panasz esetén a
számla esedékessé válásától, illetve a vitatott teljesítési időponttól számított minimum egy
évig kezeli. Ezen időpontot követően Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó minden
személyes adatot törölhet. Szolgáltató minden más, személyes adatnak nem minősülő
adatot a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában üzletszerzési célból továbbra is tárolja,
azokat azonban harmadik személy részére nem adhatja át.

Szolgáltató kijelenti, hogy Megrendelő személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások

17 | Oldal

nyújtása végett, valamint a Szolgáltatási Díj számlázása céljából kezeli.

Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot,
közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás,
illetve Megrendelő erre vonatkozó hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek
vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.

12.6. Személyes adatok biztonsága

12.6.1. Szolgáltató köteles Megrendelő személyes adatait a személyes adatok kezeléséről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények és kormányrendelet
betartásával kezelni.
12.6.2. Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatainak kezelésének műszaki
biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a
személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
12.6.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági
intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez
kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen
rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben
Megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet.

13. Vegyes rendelkezések
13.1. A szerződésben (ÁSZF-ben) nem érintett pontok

A Felek kijelentik, hogy az átadott megrendelések tárgya tekintetében a megrendeléshez
szükséges minden joggal rendelkeznek, ezzel a Szolgáltatót felmenti minden olyan
felelősség alól, amelyet harmadik fél a szerzői jogok, személyiségi jogok és egyéb
jogvédelem megsértése miatt emel.
A Szolgáltató ezen Általános Szerződési Feltételeket Megrendelői számára mind
írott, mind elektronikus formában ( http://www.forgotermekfoto.hu ) folyamatosan
elérhetővé teszi.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek

18 | Oldal
minősülne, az nem helyezi hatályon kívül a többi meghatározást. Az Általános Szerződési
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbiakban a Magyar Köztársaság
vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
Jelen szerződésből illetve a Megbízási szerződésből eredő jogviták eldöntésére – a Felek, a
régiós tevékenységtől függően – a helyileg illetékes bíróság jogosult eljárni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás
kérdéseket békés úton kívánják lerendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy
mindennemű jogvita eldöntésére kikötik hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság és a
Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

13.2. Szolgáltató felelőssége a Szerződés tejesítéséért

13.2.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt
Szolgáltató a Szerződés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak a
Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, erkölcsi és üzleti kárért
felelősséget nem vállal.

19 | Oldal

1. Számú Melléklet

Technikai specifikációk:

Alkalmazott eszközök:
Nagy felbontású Canon, Fuji, Nikon fényképező gépek, videó kamerák, stúdió lámpák,
fénybokszok, automatizált forgató asztalok, képkezelő- szerkesztő szoftverek, nagy
teljesítményű számítógépek.
A megrendelt képállományok lehetséges formátumai jpg, png, Tif, Rar, GIF és mp4,
illetve lehet a megrendelő által a felsoroltaktól eltérő is.
Az online térbe készülő fényképek felbontása a webáruház platformok szerint elvárások
alapján változóak lehetnek. A fényképezést minden esetben nagy felbontásban végezzük.
A megrendelő határozott kérésére a nagy felbontást is rendelkezésre bocsátjuk. Az online
felhasználási felültre készülő képeket, illetve képsorozatokat az általános gyakorlatban
megszokott minőségben biztosítjuk.
Az online, illetve digitális platformokra a képállományokat RGB színcsatornás
minőségben adjuk át. Csak külön kérésre, és megállapodás alapján alakítjuk át a nyomdai
gyártásra szükséges CMYK színcsatornára.

20 | Oldal

2. Számú Melléklet

Díjszabás

Alábbi díjtáblázat tartalmazza azokat a díjakat, melyek a megrendelt Szolgáltatáshoz
kapcsolódhatnak, de nem képezik a Szolgáltatás részét.

Normal 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
3290 Ft/db
360 fokban forgatott termékfotó/video

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 35x35x35 cm

Termék max. súlya: 3.4 kg

Igény szerinti
felbontással

36 képkocka

Webáruház, platform


L 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
3990 Ft/db
360 fokban forgatott termékfotó/videó

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 45x45x65 cm

Termék max. súlya: 8.4 kg

Igény szerinti
felbontással

36 képkocka

Webáruház, platform


XL 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
4890 Ft/db
360 fokban forgatott termékfotó/videó

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 65x65x85 cm

Termék max. súlya: 13,4 kg

Igény szerinti
felbontással

36 képkocka

Webáruház, platform


XXL 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
7990 Ft/db
360 fokban forgatott termékfotó/videó

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 75x75x95 cm

Termék max. súlya: 55 kg

Igény szerinti
felbontással

24-36 képkocka

Webáruház, platform, print


XXXL 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
11990 Ft/db
Forgatott termékfotó/videó

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 110x110x195 cm

Termék max. súlya: 80 kg

Igény szerinti
felbontással

24-36 képkocka

Webáruház, platform


Maxi 360
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
16990 Ft/db
Forgatott termékfotó/videó

Fehér háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete: 200x200x195 cm

Termék max. súlya: 125 kg

Igény szerinti
felbontással

72 képkocka

Webáruház, platform, print


Hiper (hamarosan)
Mennyiség ismeretében kedvezményt adunk
19990Ft/db
Forgatott termékfotó/videó

Fehér/fekete háttér előtt

Termék max. befoglaló mérete:
280x280x195 cm

Termék max. súlya: 300 kg

Igény szerinti felbontással

72 képkocka

Webáruház, platform, print


Promo videók
Kérjen ajánlatot